На седницата на Собранието на РС Македонија одржана на 27.12.2019 година меѓу другите беа донесени следните закони:
• Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
• Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
• Закон за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
• Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
• Закон за дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
• Закон за дополнување на Законот за даночна постапка
• Закон за изменување на Законот за административни службеници
• Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
• Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
• Закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари
• Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
• Закон за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
• Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
• Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход