Во однос на Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата објавен во Службен весник бр.239/19 од 19.11.2019  напоменуваме дека субвенционирањето на придонесите за зголемување на платите започнува да се применува со исплата на плата за ...