Во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20  согласно Законот за минимална плата
Министерството за труд и социјална политика го објави новиот износ за периодот Април 2020 до Март 2021 година.Износот на минималната плата во бруто износ почнувајќи од платата за април  2020 година изнесува 21.776 денари. Врз основа на тоа износот на минималната нето плата изнесува 14.934 денари.