Во однос на Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата објавен во Службен весник бр.239/19 од 19.11.2019  напоменуваме дека субвенционирањето на придонесите за зголемување на платите започнува да се применува со исплата на плата за месец октомври 2019 година.Овој закон ке се применува од 1 ноември 2019 година до 31 октомври 2022 година.