Во службен весник на РСМ бр.244/19 објавен е Правилникот за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата.Правилникот влегува во сила од 27 ноември 2019 година

Со Правилникот се пропишува нова шифра за МПИН за субвенционирање на придонесите при зголемени плати(404).