Актуелности

Стапени се на силa нови законски измени за пресметка на плата

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување од плата за 2020 година изнесуваат: Вид на придонесСтапка2020Задолжително пензиско и инвалидско осигурување18,8%Задолжително здравствено осигурување7,5%Дополнителен ...
Read more......

Новини во Законот за данок на личен доход (ставање во мирување на прогресивниот данок во периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година)

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.275/2019, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за личен доход со кој примената на прогресивната даночна стапка се става во мирување за период од 36 месеци, односно до 1-ви јануари 2023 година.Со измените се утврдува ...
Read more......

Од 27 Декември 2019 година трговците можат да наплаќаат во готово до 3.000 евра во денарска противвредност

Со Законот за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РСМ број 275/2019 година) во член 182 додаден е нов став 3 кој гласи:„(3) Со влегувањето во сила на овој закон забраната за плаќање со готовина на стоки и услуги од членот 48 од овој закон, ...
Read more......

Новини во Законот за ДДВ (зголемен прагот за регистрација за ДДВ на 2.000.000 денари)

Во Службен весник на РСМ број 275/2019 од 27.12.2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност. Позначајни новини кои се воведуваат со ова ново законско решение се следните:>> Се врши зголемување на прагот за задолжителна регистрација за целите ...
Read more......

Голем број на ЗАКОНИ донесени на Собраниската седница одржана на 27.12.2019 година

На седницата на Собранието на РС Македонија одржана на 27.12.2019 година меѓу другите беа донесени следните закони:• Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување• Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите• Закон за изменување и дополнувањe на Законот за ...
Read more......