Актуелности

ОБЈАВЕНА НАЈАВЕНАТА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РАЗВОЈНА БАНКА COVID 2

ЈАВЕН ПОВИК БР.1, COVID 2ЈАВЕН ПОВИК БР. 1за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и среднипретпријатија регистрирани во Република Северна Македонија одКомпензационите фондови од странска помошI. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИКПредмет на овој јавен повик е поднесување на ...
Read more......

ДЕТАЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА МЕРКАТА - ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор кој се погодени од кризата предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.Измената на оваа уредба владата на РСМ ја објави на ден ...
Read more......

ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

Владата на РСМ во Службен весник бр.97 од 09.04.2020 ги објави измените во Уредбата за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОT СЕКТОР  погодени од кризата со вирусот Covid-19,  за исплата на плата за Април и Мај 2020 година.Како и претходно што беше нагласено, целта на овие мерки е ...
Read more......

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Во  „Службен весник на РСМ“ бр. 92/20 објавена е Уредба  за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  за време на вонредна состојба.Објавената уредба со законска сила, ги уредува условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од ...
Read more......

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ КОЈ СЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВО ВИСИНА ОД 14.500 ДЕНАРИ ПО ВРАБОТЕН

 Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба  за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор кој се  погодени од  кризата предизвикана од вирусот COVID-19,  заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.Објавената уредба со законска сила, ги уредува ...
Read more......

Неискористениот дел од годишниот одмор од 2019 година да се искористи до 31 мај 2020 година, додека делот од годишниот одмор од 2020 година да се искористи до 30 јуни 2020 година, согласно потребите на работниот процес и одобрение на работодавачот – објавена Уредба за примена на ЗРО за време на вонредна состојба

Во Службен весник на РСМ, бр. 90 од 4.4.2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба.Со објавената уредба се пропишува следново:1. За работницитевработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки за заштита од ширење ...
Read more......

Mинималната плата за Април,Мај и Јуни останува НЕПРОМЕНЕТА

Во Службен весник на РСМ, бр. 88 од 03.04.2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба.Минималната нето плата за месеците АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ останува непроменета и изнесува 14.500 ...
Read more......