Актуелности

ПОКАЧУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ОД 01.07.2020 ГОДИНА

 Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата „Службен весник на РСМ“ бр.88/20, Минималната плата за периодот јули 2020- март 2021 година е следнава:НЕТО ИЗНОС - 14....
Read more......

УЈП нема да издава опомени за плаќање на данокот и истотака нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година

Во Службен весник на РСМ број 140 од 29 мај 2020 година објавена е Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба со која се врши дополнување на одредбите пропишани со претходно донесените Уредби објавени ...
Read more......

ОБЈАВЕНА НАЈАВЕНАТА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА НА РАЗВОЈНА БАНКА COVID 2

ЈАВЕН ПОВИК БР.1, COVID 2ЈАВЕН ПОВИК БР. 1за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и среднипретпријатија регистрирани во Република Северна Македонија одКомпензационите фондови од странска помошI. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИКПредмет на овој јавен повик е поднесување на ...
Read more......

ДЕТАЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА МЕРКАТА - ПОДДРШКА ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор кој се погодени од кризата предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.Измената на оваа уредба владата на РСМ ја објави на ден ...
Read more......

ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

Владата на РСМ во Службен весник бр.97 од 09.04.2020 ги објави измените во Уредбата за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОT СЕКТОР  погодени од кризата со вирусот Covid-19,  за исплата на плата за Април и Мај 2020 година.Како и претходно што беше нагласено, целта на овие мерки е ...
Read more......

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Во  „Службен весник на РСМ“ бр. 92/20 објавена е Уредба  за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  за време на вонредна состојба.Објавената уредба со законска сила, ги уредува условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од ...
Read more......

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ КОЈ СЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ВО ВИСИНА ОД 14.500 ДЕНАРИ ПО ВРАБОТЕН

 Во „Службен весник на РСМ“ бр. 93/20 објавена е Уредба  за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор кој се  погодени од  кризата предизвикана од вирусот COVID-19,  заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.Објавената уредба со законска сила, ги уредува ...
Read more......

Неискористениот дел од годишниот одмор од 2019 година да се искористи до 31 мај 2020 година, додека делот од годишниот одмор од 2020 година да се искористи до 30 јуни 2020 година, согласно потребите на работниот процес и одобрение на работодавачот – објавена Уредба за примена на ЗРО за време на вонредна состојба

Во Службен весник на РСМ, бр. 90 од 4.4.2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба.Со објавената уредба се пропишува следново:1. За работницитевработени во приватниот сектор опфатени од времените мерки за заштита од ширење ...
Read more......

Mинималната плата за Април,Мај и Јуни останува НЕПРОМЕНЕТА

Во Службен весник на РСМ, бр. 88 од 03.04.2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба.Минималната нето плата за месеците АПРИЛ, МАЈ И ЈУНИ останува непроменета и изнесува 14.500 ...
Read more......

Oбјавена е минимална плата за месец април 2020 до март 2021 година

Во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20  согласно Законот за минимална платаМинистерството за труд и социјална политика го објави новиот износ за периодот Април 2020 до Март 2021 година.Износот на минималната плата во бруто износ почнувајќи од платата за април  2020 година изнесува 21.776 денари. Врз ...
Read more......

ОДЛОЖЕНО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ (СИСТЕМАТСКИ, ПРЕТХОДНИ, НАСОЧЕНИ И ПЕРИОДИЧНИ) НА ВРАБОТЕНИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЗР

Согласно заклучокот од состанокот на Главниот координативен штаб на Владата на РСМ за справување на ситуацијата со ширење на коронавирусот, Министерството за здравство се задолжи да донесе соодветен правен акт со кој ќе се одложат сите сиcтeмaтcки здравствени прегледи кои работодавачите ги ...
Read more......

Стапени се на силa нови законски измени за пресметка на плата

Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување од плата за 2020 година изнесуваат: Вид на придонесСтапка2020Задолжително пензиско и инвалидско осигурување18,8%Задолжително здравствено осигурување7,5%Дополнителен ...
Read more......

Новини во Законот за данок на личен доход (ставање во мирување на прогресивниот данок во периодот од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година)

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.275/2019, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за личен доход со кој примената на прогресивната даночна стапка се става во мирување за период од 36 месеци, односно до 1-ви јануари 2023 година.Со измените се утврдува ...
Read more......

Од 27 Декември 2019 година трговците можат да наплаќаат во готово до 3.000 евра во денарска противвредност

Со Законот за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РСМ број 275/2019 година) во член 182 додаден е нов став 3 кој гласи:„(3) Со влегувањето во сила на овој закон забраната за плаќање со готовина на стоки и услуги од членот 48 од овој закон, ...
Read more......

Новини во Законот за ДДВ (зголемен прагот за регистрација за ДДВ на 2.000.000 денари)

Во Службен весник на РСМ број 275/2019 од 27.12.2019 година објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност. Позначајни новини кои се воведуваат со ова ново законско решение се следните:>> Се врши зголемување на прагот за задолжителна регистрација за целите ...
Read more......

Голем број на ЗАКОНИ донесени на Собраниската седница одржана на 27.12.2019 година

На седницата на Собранието на РС Македонија одржана на 27.12.2019 година меѓу другите беа донесени следните закони:• Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување• Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите• Закон за изменување и дополнувањe на Законот за ...
Read more......

Работодавците имаат уште три недели да исплатат К-15

Работодавците имаат уште три недели, односно до крајот на декември на вработените да им го исплатат регресот за годишен одмор. Регресот за годишен одмор е законски задолжителен и работодавачите може да исплатат помал износ само во договор со работничките организации доколку фирмата годината ја ...
Read more......

Oбјавена новата шифра во МПИН за субвенционирање на придонесите за зголемена плата

Во службен весник на РСМ бр.244/19 објавен е Правилникот за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата.Правилникот влегува во сила од 27 ноември 2019 годинаСо Правилникот ...
Read more......

Соопштение од УЈП за мерката МОЈ ДДВ

Согласно член 8 и член 16 од Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица (Службен весник на РСМ, бр.133 од 28.06.2019 година), Управата за јавни приходи по службена должност во декември 2019 година ќе изврши враќање на дел од данокот на додадена вредност на ...
Read more......

Oбјавени измените во законот за минимална плата

Со измените на Законот за минимална плата објавен во Службен весник бр.239/19 од 19.11.2019, почнувајќи од платата за месец  Декември  2019 година висината на минималната плата ке изнесува  14.500 денари во нето износ
Read more......

Објавен законот за субвенционирање на придонесите за зголемена плата

Во однос на Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата објавен во Службен весник бр.239/19 од 19.11.2019  напоменуваме дека субвенционирањето на придонесите за зголемување на платите започнува да се применува со исплата на плата за ...
Read more......

Предлог измени и дополнувања на Законот за данок на додадена вредност

Владата на денешната седница го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност, со кој се укинува сметко-потврдата како задолжителен документ придружен со фискална сметка за промет до 6.000 денари. Истотака со предложениот закон, се врши и ...
Read more......