Нови закони

ГОЛЕМ БРОЈ НА ЗАКОНИ ДОНЕСЕНИ НА СОБРАНИСКАТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 27.12.2019 ГОДИНА

На седницата на Собранието на РС Македонија одржана на 27.12.2019 година меѓу другите беа донесени следните закони:

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите
 • Закон за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија
 • Закон за дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
 • Закон за дополнување на Законот за даночна постапка
 • Закон за изменување на Законот за административни службеници
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка
 • Закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
 • Закон за дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита
 • Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *